ОБЩИ УСЛОВИЯ
и правила за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез мобилно приложение solid.me

Добре дошли в solid.me!
Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните посредством мобилно приложение solid.me („Общите условия”) и урежда отношенията между “СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД и всеки един от крайните потребители (физически лица) или Клиенти (юридически лица) на достъпните чрез solid.me услуги.
Преди да използвате мобилното приложение на solid.me като Потребител/Клиент, моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване.

1. Обща Информация“СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР“ ООД (СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР) е вписано в ТР и РЮЛНЦ на Република България под ЕИК: 202445780, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, ул. “Магнаурска школа” №5, представлявано заедно и поотделно от Христофор Иванов Христов и Лора Иванова Христова, в качеството им на Управители, тел. 02/8071155, e-mail: help@solid55.com, web:
https://www.soliddoorscenter.com.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР е дружество-разработчик, администриращо, актуализиращо и поддържащо мобилно приложение solid.me.
Solid.me е мобилно приложение, което предоставя възможност на физически лица за използване на услуги по платено управление на блиндирани смарт врати от мобилно устройство (заявяване, абониране, плащане и др.), предоставяни от СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР - доставчик на услугите. Чрез мобилното приложение Потребителите/Клиентите ще имат възможност да извършват първоначалните настройки на вратата, да заключват и отключват вратата, както и да добавят и премахват потребители, да проследяват състоянието на сензорите ѝ и да променят настройките. Допълнителни функционалности потенциално могат да бъдат добавени на по-късен етап. 
Всяко лице, което ползва предоставяните от мобилното приложение услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, създава профилили и извършва всякакви други свързани действия, се явява „Потребител” /“Клиент“/ и страна, обвързана от тези Общи условия.
Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Потребителя/Клиента и СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР, с който Потребителят/Клиентът получава правото да използва услугите на мобилното приложение solid.me за лични и нетърговски цели при спазване на посочените тук условия.
За страна по ДОГОВОРА се счита дееспособно физическо лице или юридическо лице, което е:
1) закупило или ползва смарт блиндирана външна врата на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР с вградена дейта карта, и което
2) изтегли приложението от Google Store или Apple Store и се регистрира в него.
Приема се, че физическо лице, което извършва фактически действия по инсталиране, регистриране и ползване на приложението е или клиент (собственик на вратата) на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР, или е лице, оправомощено от клиента (собственик на вратата) да ползва услугите, предоставяни чрез приложението. 
Чрез достъпа (зареждането) до мобилното приложение solid.me и извършването на регистрация, Вие в качеството Ви на Потребител ПОТВЪРЖДАВАТЕ, че се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате в съответствие с действащото законодателство. В случай, че не сте съгласни с което и да е от тях, не се регистрирайте за достъп до приложението на solid.me.
2. Достъп до мобилното приложение
Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно за безплатно сваляне в онлайн магазините GooglePlay и Apple. 
3. Употреба на мобилно приложение solid.me
Това приложение дава възможност на Потребителя: да направи заявление за ползване на услугите по платено управление на монтираната му блиндирана смарт врата, които solid.me предоставя като: идентификация и автентикация (сигурност) на потребителя; получаване на информация и проверка на състояние на вратата; заключване и отключване на вратата; управление на достъп за администраторски профил; управление на настройки на вратата; управление на потребителски настройки; управление на услуги (активиране и деактивиране на допълнителни услуги и пакети); списък със събития за вратата (история на събития); състояние на сензори; камера на живо; снимки от камерата на вратата; светъл и тъмен режим на потребителския/клиентски интерфейс и различни нотификации (уведомления) и други административни функции.
Приложението solid.me дава възможност Потребителят/Клиентът своевременно да получава “Push Notifications” (съобщения) за действия/заявени услуги и плащания, извършени от регистрирания профил на Потребителя/Клиента, включително, но не само съобщения за изтичащо време на заявената услуга (абонамент), 30, 15 и 5 дни преди непосредственото изтичане на абонамента.
За правилна употреба и получаване на качествени услуги от solid.me Потребителят/Клиентът следва да предостави съответното разрешение при инсталиране, както и да не забранява получаване на Push Notifications (съобщения) при ползване на приложението solid.me.
Потребителят/Клиентът трябва да обърне внимание, че с натискането на бутона „Плати“ от Потребителят/Клиентът започва да използва платените услуги в същия момент. Заявената услуга се счита за изпълнена с изтичането на посочения от Потребителя период за ползване и Потребителят няма да може да упражните правото си на отказ от същата и връщане на парите му.
4. Регистрация и профил
За да може да използва услугите, предлагани чрез solid.me, Потребителят/Клиентът първо трябва да направи регистрация в мобилното приложение. Потребителят може да получи достъп до услугите на приложението solid.me като направи нова регистрация чрез email и парола.
Всеки Потребител/Клиент носи отговорност за неоторизиран достъп до своя акаунт. Пароли и друга информация за достъп и ползване на услуги в мобилното приложение, не трябва да бъдат предоставяни на трети лица.
Потребителят/Клиентът следва да регистрира вратата, за която желае да използва услугите по платено управление, като посочи индивидуален код за сигурност.  Потребителят/Клиентът има право да регистрира неограничен брой врати.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на Потребителя/Клиента или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си пощенска кутия.
С регистрацията на нов потребител, Потребителят/Клиентът предоставя своето съгласие за обработване на личните му данни, включително и за видеозаснемане, както и за извършването на онлайн заявки. Данните, предоставени от всеки Потребител/Клиент могат да бъдат използвани от СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР за осъществяване на контакт с него, както и за предоставяне на актуална информация. Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на действащото европейско и българско законодателство.
Всеки Потребител/Клиент има правото да изтрие личния си профил по всяко време, включително въведените методи на разплащане, като следва инструкциите в приложението.
Потребителят/Клиентът има право да прекрати договора по тези Общите условия по всяко време, като изтрие Мобилното приложение на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР  от устройството си, като по този начин прекрати използването на solid.me и предоставяните услуги.
В случай, че Потребителят/Клиентът желае регистрираният от него профил да бъде заличен, то той следва да отправи изрично искане до solid.me чрез функционалност на сайта на приложението solid.me -
https://www.soliddoorscenter.com / или да изпрати мейл нa help@solid55.com. В случай, че Потребителят не използва регистрирания от него профил повече от 5 години, solid.me  има право да заличи същия служебно.
5. Цени, Разходи, Плащания
За да може да ползва услугите на приложението, Потребителят/Клиентът трябва да има вграден модул във вратата си, която може да се активира чрез приложението solid.me в срок до 6 месеца след монтаж на вратата. При активация на вградената карта, Потребителят/Клиентът се регистрира и сваля приложението. За използване на приложението solid.me от Потребителите/Клиентите не се събират такси от страна на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР през първата една година, след активация на вградения във вратата модул. По време на този безплатен пробен период, Потребителят/Клиентът ще може да се възползва от всички функционалности, които има мобилното приложение. След първата година, СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР ще въведе такса за използване на приложението, като Потребителят ще бъде надлежно информиран за това и съответно и ще му бъде дадена възможност да продължи или да прекрати Договора и използването на мобилното приложение. Таксата за ползване на приложението, ще бъде в зависимост от избраните функционалности и период, за който Потребителят/Клиентът иска да предплати и да ползва мобилното приложение. Съответните услуги съдържат описание и информация за цените им. Потребителят/Клиентът ще заплаща таксата за ползване на приложението през самото приложение – с активиране на приложението, ще бъде създаден акаунт в системата за плащане, която е свързана с приложението. Ако Потребителят/Клиентът не заплати таксата за приложението, след изтичане на безплатния пробен период от една година или след това, вградената дейта сим (смарт) карта ще бъде спряна и ако Потребителят/Клиентът желае пак да ползва тази функционалност, той ще трябва да заяви платена услуга за инсталиране на нов модул с карта, тъй като веднъж деактивирана, картата не може да се активира наново. Тази услуга ще се таксува по ценоразпис на платените услуги на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР без значение дали вратата е в гаранция. 
Разходите за интернет достъп не са част от услугите, предоставяни от приложението и всеки Потребител/Клиент е длъжен да ги покрива за собствена сметка.
Плащанията на заявените чрез solid.me услуги може да бъде извършено чрез електронно заплащане чрез дебитна или кредитна карта в секцията Абонамент на вратата в приложението.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР използва трето лице за обработване на плащанията, като обработването на плащанията във връзка с използването на услугите от страна на Потребителя/Клиента се регулират от условията и Правилата за поверителност на обработващите плащанията и/или на издателя на банковата карта. СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР по никакъв начин не регулира и не отговаря за таксите (в случай, че има такива), събирани за обслужване и извършване на заявените от Потребителя плащания чрез дебитна/кредитна карта, като за същите се прилагат правилата и тарифите на съответния издател на банковата карта или обработващ плащането.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност за грешки на обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от страна на Потребителя/Клиента СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР ще получи някои данни за транзакциите, които СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.
6. Авторски права
Софтуерът, осигуряващ функционирането на мобилното приложение solid.me, включително дизайн, код, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и всяка друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на “СОЛИД – 55” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 831608297, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, ул. “Магнаурска школа” №5, представлявано заедно и поотделно от управителите си Иван Христов Аков и Христофор Иванов Христов. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР и “СОЛИД – 55” ООД.
Всяко нерегламентирано използване, възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на мобилното приложение solid.me, е забранено, представлява нарушение и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.
7. Ограничаване, освобождаване от отговорност
Администраторът на мобилното приложение (solid.me) не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на услугите за други цели в Интернет пространството, както и за наличието и качествата на мобилната или електрическа мрежа. 
Мобилното приложение работи само доколкото има мрежа на използваното мобилно устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи, а при липса на обхват solid.me (СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР) не отговаря при грешки.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР или неговите доставчици не носят отговорност за вреди (включително, но не само вреди, причинени от загуба на данни или неправомерно използване на данни, лично увреждане или имуществени вреди), свързани с или произтичащи от всякакво използване или невъзможността за използване на мобилното приложение solid.me, дори ако СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР или негов упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от настъпване на подобни вреди.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на това мобилно приложение и предлаганите чрез него услуги. СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност за забава или неизпълнение, намиращи си извън контрола на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР.
При наличие на електрическо заключване на вратата, СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи, когато мобилното приложение не работи в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при природни бедствия, при токов удар или неизправност в захранващата мрежа.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР не носи отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на кражба или взлом, ако вратата, касата, бравата, пантите, патрона или ключалката бъде разбита или ако вратата бъде отключена или демонтирана с други технически уреди, както и ако мобилното устройство на Потребителя/Клиента бъде обект на кражба или хакерска атака. 
8. Режим на информация за  личните данни и съдържание, качени в приложението
Когато използва мобилното приложение Потребителят/Клинтът се съгласява СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР да обработва предоставените лични данни, както е посочено в Правилата за поверителност на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР, като администратор на мобилното приложение solid.me, се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите/Клиентите посредством попълнени заявки за регистрация, заявки за ползване на услуги и заявки за извършване на плащания, както и в случаите на видеозаснемане. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от самия Потребител/Клиент, държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР може да предоставя събрана статистическа информация, за да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят/Клиентът се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР на следния адрес или e-mail за контакти: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, ул. “Магнаурска школа” №5, или e-mail: help@solid55.com. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване или условията за предоставяне услугите.
9. Условия за ползване и модификации
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР може по своя преценка да ревизира и изменя която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и да променя, отменя или прекратява услуги, база данни или съдържание на мобилното приложение по всяко време, като публикува уведомление на уебсайта на приложението или като уведоми Потребителите/Клиентите чрез solid.me, или чрез електронна поща. СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР по своя преценка може също да налага ограничения на определени услуги или функции или да ограничава достъпа на Потребителите/Клиентите до всички услуги без предизвестие и без да носи отговорност за това.
Потребителите/Клиентите, които не са съгласни с промените в Общите условия или таксите за използване на приложението, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на услугите, както и изрично за поискат заличаване на профила и предоставените от тях данни.
10. Други разпоредби
Всяка претенция, свързана с използването на мобилното приложение, се урежда съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
Недействителността на една или повече разпоредби на тези Условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби.
СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР има право по всяко време и по своя преценка да променя, както дизайна на приложението, така и съдържанието, функционалностите и услугите, включени в тях, с цел тяхното актуализиране и усъвършенстване. 
Настоящите Общи условия са одобрени от управителите на СОЛИД ДОРС ЦЕНТЪР на 20.05.2022 г.